Trang chủ / Góc học viên / Lịch học / Lich học hàng tuần các lớp

LỊCH HỌC HÀNG TUẦN CÁC LỚP TẠI LENA CULTURE CENTER

Lich học hàng tuần các lớp

 

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 15/09/2014 đến 21/09/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 27.8
(T4-T7)
BUỔI 1:  TEST 1
BUỔI 2 : GENERATION
18H00
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1: THI LINE+Y-N-NG1
BUỔI 2 : FINDING2_PROCESS
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: NGHỈ
Buổi 2: NGHỈ
18h00

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
THI LINE+Y-N-NG1 Thứ 2 18h00
SPEAKING Thứ 3 17h00
TEST 1 Thứ 4 18h00
FINDING2_PROCESS Thứ 6 18h00
GENERATION Thứ 7 18h00
THI THỬ IELTS CN 8h00
TUTOR IELTS-W/S/R/L CN 16h00

 

3, LỚP TAGT
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT Buổi 1: Bài 1
 
16H
 

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (SANG CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC               8H00
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : LESSON 12
Buổi 2 : LESSON 13
              18H30
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1 : LESSON 13
Buổi 2 : LESSON 14
              18H30      
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: THI BÀI 21
Buổi 2: THI TEST 3
       18H30    
TAGT KG 25/06
(T4-SCN)
Buổi 1: LESSON 13
 
   18h30
 
TOEIC KG 6/9
( T3-T7)
Buổi 1: LESSON 4
Buổi 2 : LESSON 5
              18h30

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 7/09
(T5-TCN)
Buổi 1 : Bài 4
Buổi 2 : Bài 5
18h30 
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: LESSON 12
Buổi 2: LESSON 13
18h30 
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: LESSON 12
Buổi 2: LESSON 13
18h30 

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 7
 
13H

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
  17h30 HỌC Ở 32 TRẦN PHÚ
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1 : BÀI 6
Buổi 2 : BÀI 7
18h30
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: LESSON 15

BUỔI 2:  LESSON 16 
18h30LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 08/09/2014 đến 14/09/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 27.8
(T4-T7)
BUỔI 1:  EMPHATIC+SPEAKING
BUỔI 2 : NGHỈ
18H00
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1: Y-N-NG2+LINE
BUỔI 2 : THI Y-N-NG+HOC SPEAKING
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: THI SUM+MAP
Buổi 2: SPEAKING+READING
18h00

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
Y-N-NG2+LINE Thứ 2 18h00
SPEAKING Thứ 3 17h00
PRESENT+SPEAKING Thứ 4 18h00
THI SUM+MAP Thứ 5 18h00
Y-N-NG2+LINE Thứ 6 18h00
EMPHATIC+SPEAKING Thứ 7 18h00
THI THỬ IELTS CN 8h00
TUTOR IELTS-W/S/R/L CN 16h00
TSPEAKING+READING CN 18h

3, LỚP TAGT
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT Buổi 1: Bài 1
 
16H
 

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (SANG CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC               8H00
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : LESSON 10
Buổi 2 : LESSON 11
              18H30
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1 : LESSON 11
Buổi 2 : LESSON 12
              18H30      
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: LESSON 19
Buổi 2: THI BÀI 20
       18H30    
TAGT KG 25/06
(T4-SCN)
Buổi 1: LESSON 13
 
   18h30
 
TOEIC KG 6/9
( T3-T7)
Buổi 1: LESSON 2
Buổi 2 : LESSON 3
              18h30

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 7/09 Buổi 1 : Bài 2
Buổi 2 : Bài 3
 
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: NGHỈ LBTL
Buổi 2: THI TEST 1
18h30 
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: LESSON 10
Buổi 2: LESSON 11
18h30 
TOEIC KG 22/06
(T5-TCN)
Buổi 1:  TEST 3 KẾT THÚC
SÁNG CHỦ NHẬT NGÀY 14/9
 
9h00

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 6
 
13H

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
  17h30 HỌC Ở 32 TRẦN PHÚ
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1 : BÀI 4
Buổi 2 : BÀI 5
18h30
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: LESSON 13

BUỔI 2:  LESSON 14 
18h30
 LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 01/09/2014 đến 07/09/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 27.8
(T4-T7)
BUỔI 1:  ADVERBIAL CLAUSE
BUỔI 2 : PRESENT PARTICIPE
18H00
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1:  NGHỈ
BUỔI 2 : Y,N,NG + LINE
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: SPEAKING
Buổi 2: THI SUM + BARCHART
18h00

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
NGHỈ Thứ 2 18h00
NGHỈ Thứ 3 17h00
ADVERBIAL CLAUSE Thứ 4 18h00
SPEAKING Thứ 5 18h00
Y,N,NG + LINE Thứ 6 18h00
PRESENT PARTICIPE Thứ 7 18h00
TUTOR IELTS-W/S/R/L Thứ 7 12h00
TUTOR IELTS-W/S/R/L CN 6h30
THI THỬ IELTS CN 13h
THI SUM + BARCHART CN 18h

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (SANG CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC               8H00
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : LESSON 8
Buổi 2 : NGHỈ LÀM BTL
              18H30
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1 : NGHỈ
Buổi 2 : LESSON 10
              18H30      
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: TEST 2
Buổi 2: LESSON 18
       18H30    
TAGT KG 25/06
(T4-SCN)
Buổi 1: LESSON 13
 
   18h30
 
TOEIC KG 6/9
( T3-T7)
Buổi 1: LESSON 1               18h30

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: NGHỈ
Buổi 2: LESSON 11
18h30 
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: NGHỈ LBTL1
Buổi 2: THI TEST 1
18h30 
TOEIC KG 22/06
(T5-TCN)
Buổi 1:  LESSON 20 THI (18H30)
Buổi 2:  LESSON 21 THI (9H)
 

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 5
 
15H

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
NGHỈ 17h30 HỌC Ở 32 TRẦN PHÚ
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1 : BÀI 2
Buổi 2 : BÀI 3
18h30
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: LESSON 11

BUỔI 2:  LESSON 12 
18h30
 

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 25/08/2014 đến 31/08/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 27.8
(T4-T7)
BUỔI 1:  Topic sentence
BUỔI 2 : Relative Clause
18H00
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1:  Y,N,NG1
BUỔI 2 : TEST 2
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: NGHỈ ÔN THI
Buổi 2: THI READING
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1: THI VÀO THỨ 5(27/8) 
 2 CA : +Sáng : 10h00
            +Tối :      17h00
 

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
Y,N,NG1 Thứ 2 18h00
Tutor W/R/L + SPEAKING Thứ 3 17h00
 Topic sentence Thứ 4 18h00
TEST 2 Thứ 6 18h00
Relative Clause Thứ 7 18h00
Tutor W/R/L Thứ 7 12h00
Tutor W/R/L CN 6h30
THI READING CN 18h00

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (SANG CHU NHAT) Buổi 1 : NGHỈ LỄ                        8H30
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : Bài 7
Buổi 2 : NGHỈ LỄ
                       18H30
    TOEIC KG 28/07
          (T2-T6)
Buổi 1 : NGHỈ LÀM BTL
Buổi 2 : THI TEST 1
                      18H30      
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: NGHỈ LÀM BTL
Buổi 2: NGHỈ LỄ
 
       
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 11
Buổi 2: NGHỈ LỄ
18h30
 

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 8
Buổi 2: Bài 10
18h30 
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: Bài 7
Buổi 2: Bài 8
18h30 
TOEIC KG 22/06
(T5-TCN)
Buổi 1:  BÀI 18
Buổi 2:  BÀI 19
18h30 

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 6
 
13h30

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
BÀI  17h30 HỌC Ở 32 TRẦN PHÚ
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1 : BÀI 1
Buổi 2 : NGHỈ LỄ
18h30
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: BÀI 10

BUỔI 2: NGHỈ LỄ 
18h30

 

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 18/08/2014 đến 24/08/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1: GENERATION OF IDEAS
BUỔI 2 : COUNTER
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: SPEAKING
Buổi 2: SUMMARIZING1+BARCHART
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1:MCQ + SPEAKING
Buổi 2: NGHỈ THI VÀO THỨ 5(27/8) 
 2 CA : +Sáng : 10h00
            +Tối :      17h00
 

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
GENERATION OF IDEAS Thứ 2 18h00
Tutor W/R/L + SPEAKING Thứ 3 17h00
MCQ + SPEAKING Thứ 4 18h00
 Tutor W/R/L Thứ 5 7h00
SPEAKING Thứ 5 18h00
COUNTER Thứ 6 18h00
NGHỈ Thứ 7 18h00
SUMMARIZING1+BARCHART CN 18h0

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (T7) Buổi 1 : Bài3                        18H30
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : Bài 5
Buổi 2 : Bài 6
                       18H30
    TOEIC KG 28/07
          (T2-T6)
Buổi 1 : BÀI 7
Buổi 2 : BÀI 8
                      18H30      
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: BÀI 16
Buổi 2: NGHI LBTL1
 
 18H30         
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 9
Buổi 2: Bài 10
18h30
8h30
 

III. Chi nhánh 36-38 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 7
Buổi 2: Bài 8
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)

Buổi 1: Thi bài 20
Buổi 2: Thi bài 21
 
18h30 THI TẠI 38 ĐẠI AN
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: Bài 5
Buổi 2: Bài 6
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 22/06
(T5-TCN)
Buổi 1:  BÀI 16
Buổi 2:  BÀI 17
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 5
 
13h30

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
BÀI  17h30 HỌC Ở 32 TRẦN PHÚ
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: NGHỈ LÀM BTL2

BUỔI 2: THI TEST 1 
18h30


LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 11/08/2014 đến 17/08/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1: NGHỈ ÔN TẬP
BUỔI 2 : THI TEST 1
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: FINDING1+BARCHART
Buổi 2: THI Y-N-NG +NGHE
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1: SPEAKING
Buổi 2: Thi SUM + MAP
18h00

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
Tutor W/R/L Thứ 2 18h00
Tutor W/R/L + SPEAKING Thứ 3 17h00
SPEAKING Thứ 4 18h00
 Tutor W/R/L Thứ 5 7h00
THI Thứ 5 18h00
GENERATION Thứ 6 18h00
MCQ + SPEAKING Thứ 7 18h00
FINDING2_PROCESS CN 18h0

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (T7) Buổi 1 : Bài 2                        18H30
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : Bài 3
Buổi 2 : Bài 4
                       18H30
    TOEIC KG 28/07
          (T2-T6)
Buổi 1 : BÀI 5
Buổi 2 : BÀI 6
                      18H30      
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: BÀI 15
Buổi 2: BÀI 16
 
 18H30         
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 9
Buổi 2: Bài 10
18h30
8h30
 

III. Chi nhánh 36-38 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 5
Buổi 2: Bài 6
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)

Buổi 1: Bài 19
Buổi 2: Thi bài 20
 
18h30 HỌC TẠI 15 ĐẠI AN
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: Bài 3
Buổi 2: Bài 4
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 22/06
(T5-TCN)
Buổi 1:  BÀI 14
Buổi 2:  BÀI 15
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 4
 
13h30

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
BÀI  17h30 HỌC Ở 32 TRẦN PHÚ
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: Bài 8

BUỔI 2: BÀI 9 
18h30
 
LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 25/08/2014 đến 31/08/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 27.8
(T4-T7)
BUỔI 1:  Topic sentence
BUỔI 2 : Relative Clause
18H00
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1:  Y,N,NG1
BUỔI 2 : TEST 2
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: NGHỈ ÔN THI
Buổi 2: THI READING
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1: THI VÀO THỨ 5(27/8) 
 2 CA : +Sáng : 10h00
            +Tối :      17h00
 

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
Y,N,NG1 Thứ 2 18h00
Tutor W/R/L + SPEAKING Thứ 3 17h00
 Topic sentence Thứ 4 18h00
TEST 2 Thứ 6 18h00
Relative Clause Thứ 7 18h00
Tutor W/R/L Thứ 7 12h00
Tutor W/R/L CN 6h30
THI READING CN 18h00

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (SANG CHU NHAT) Buổi 1 : NGHỈ LỄ                        8H30
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : Bài 7
Buổi 2 : NGHỈ LỄ
                       18H30
    TOEIC KG 28/07
          (T2-T6)
Buổi 1 : NGHỈ LÀM BTL
Buổi 2 : THI TEST 1
                      18H30      
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: NGHỈ LÀM BTL
Buổi 2: NGHỈ LỄ
 
       
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 11
Buổi 2: NGHỈ LỄ
18h30
 

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 8
Buổi 2: Bài 10
18h30 
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: Bài 7
Buổi 2: Bài 8
18h30 
TOEIC KG 22/06
(T5-TCN)
Buổi 1:  BÀI 18
Buổi 2:  BÀI 19
18h30 

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 6
 
13h30

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
BÀI  17h30 HỌC Ở 32 TRẦN PHÚ
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1 : BÀI 1
Buổi 2 : NGHỈ LỄ
18h30
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: BÀI 10

BUỔI 2: NGHỈ LỄ 
18h30

 

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 18/08/2014 đến 24/08/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1: GENERATION OF IDEAS
BUỔI 2 : COUNTER
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: SPEAKING
Buổi 2: SUMMARIZING1+BARCHART
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1:MCQ + SPEAKING
Buổi 2: NGHỈ THI VÀO THỨ 5(27/8) 
 2 CA : +Sáng : 10h00
            +Tối :      17h00
 

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
GENERATION OF IDEAS Thứ 2 18h00
Tutor W/R/L + SPEAKING Thứ 3 17h00
MCQ + SPEAKING Thứ 4 18h00
 Tutor W/R/L Thứ 5 7h00
SPEAKING Thứ 5 18h00
COUNTER Thứ 6 18h00
NGHỈ Thứ 7 18h00
SUMMARIZING1+BARCHART CN 18h0

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (T7) Buổi 1 : Bài3                        18H30
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : Bài 5
Buổi 2 : Bài 6
                       18H30
    TOEIC KG 28/07
          (T2-T6)
Buổi 1 : BÀI 7
Buổi 2 : BÀI 8
                      18H30      
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: BÀI 16
Buổi 2: NGHI LBTL1
 
 18H30         
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 9
Buổi 2: Bài 10
18h30
8h30
 

III. Chi nhánh 36-38 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 7
Buổi 2: Bài 8
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)

Buổi 1: Thi bài 20
Buổi 2: Thi bài 21
 
18h30 THI TẠI 38 ĐẠI AN
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: Bài 5
Buổi 2: Bài 6
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 22/06
(T5-TCN)
Buổi 1:  BÀI 16
Buổi 2:  BÀI 17
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 5
 
13h30

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
BÀI  17h30 HỌC Ở 32 TRẦN PHÚ
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: NGHỈ LÀM BTL2

BUỔI 2: THI TEST 1 
18h30


LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 11/08/2014 đến 17/08/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1: NGHỈ ÔN TẬP
BUỔI 2 : THI TEST 1
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: FINDING1+BARCHART
Buổi 2: THI Y-N-NG +NGHE
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1: SPEAKING
Buổi 2: Thi SUM + MAP
18h00

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
Tutor W/R/L Thứ 2 18h00
Tutor W/R/L + SPEAKING Thứ 3 17h00
SPEAKING Thứ 4 18h00
 Tutor W/R/L Thứ 5 7h00
THI Thứ 5 18h00
GENERATION Thứ 6 18h00
MCQ + SPEAKING Thứ 7 18h00
FINDING2_PROCESS CN 18h0

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (T7) Buổi 1 : Bài 2                        18H30
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : Bài 3
Buổi 2 : Bài 4
                       18H30
    TOEIC KG 28/07
          (T2-T6)
Buổi 1 : BÀI 5
Buổi 2 : BÀI 6
                      18H30      
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: BÀI 15
Buổi 2: BÀI 16
 
 18H30         
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 9
Buổi 2: Bài 10
18h30
8h30
 

III. Chi nhánh 36-38 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 5
Buổi 2: Bài 6
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)

Buổi 1: Bài 19
Buổi 2: Thi bài 20
 
18h30 HỌC TẠI 15 ĐẠI AN
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: Bài 3
Buổi 2: Bài 4
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 22/06
(T5-TCN)
Buổi 1:  BÀI 14
Buổi 2:  BÀI 15
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 4
 
13h30

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
BÀI  17h30 HỌC Ở 32 TRẦN PHÚ
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: Bài 8

BUỔI 2: BÀI 9 
18h30
 

 

 

 Trang: 1/2    1  2 
Cựu học viên của chúng tôi
Phạm Thị Cẩm Vân - 8.0 IELTS Chi tiết >
Những con số nổi bật tại LENA Culture Center

Hỗ trợ trực tuyến
IELTS TOEIC
TOEFL OTHERS
Có thể bạn quan tâm
Lịch khai giảng khóa mới
ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG TIẾNG ANH
TƯ VẤN DU HỌC VỚI MS LENA
IELTS
TOEFL
TOEIC
dang-ky-nhan-tl-hoc-ta
youtube
dad
follow-us-on-facebook
Các chi nhánh
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • lena-dai-an
  • lena-168-lang
  • lena-dai-an
  • lena-hcm
Trụ sở chính : 

15 ĐẠI AN- VĂN QUÁN- HÀ NỘI.


( CẠNH TRƯỜNG HỌC VIỆN AN NINH )

Email : lenadangky@gmail.com

Website: www.phamnguyenlena.org – www.seamapeducation.org

Copyright © 2012 Seamap Corporation. All rights reserved