Trang chủ / Góc học viên / Lịch học / Lich học hàng tuần các lớp

LỊCH HỌC HÀNG TUẦN CÁC LỚP TẠI LENA CULTURE CENTER

Lich học hàng tuần các lớp

LICH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 15/12/2014 đến 21/12/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG28/10
      (T3-T7)
Buổi 1: THI Y/N/NG & FINDING MAIN IDEAS
( Không qua học lại lớp t4-tcn ngày 21/12,qua học tiếp học trình 3 vào sáng t4-cn).
18h
IELTS KG 30.11
( T4-TCN)

Buổi 1 : GENERATION OF IDEAS& Y/N/NG1
 
Buổi 2:  Y/N/NG2& COUNTER ARGUMENT
 
18h
 


 

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
THI THỬ IELTS Thứ 3  18H
TUTOR IELTS Thứ 4 6H30
GENERATION OF IDEAS& Y/N/NG1 Thứ 4 18H
THI THỬ IELTS Thứ 7( 15 Đại An) 8H00
TUTOR IELTS CN 6H30
Y/N/NG2& COUNTER ARGUMENT
 
CN 18H00

3.LỚP LENA TOEIC

 
LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 3/12/2014 ( T4-T7) Buổi 1: LESSON 4
Buổi 2: LESSON 5
18h30
TOEIC KG 25/10
 + TOEIC KG 6/10 HỌC T2-T6
Buổi 1: LESSON 14
Buổi 2: LESSON 15
18h30
18h30
TOEIC KG 23/9+ TOEIC KG 7/9
(T5-T7)
Buổi 1: THI TEST 3 KẾT THÚC TỐI THỨ 5

 

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 26/11(T4-T7)
 
Buổi 1: LESSON 5
Buổi 2: LESSON 6
18H30
TAGT KG 22/11(T3-T7)
 
Buổi 1: LESSON 6
Buổi 2: LESSON 7
18H30
TUTOR TOEIC (CHIỀU CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC 8H30
TOEIC KG 9/10(T5-TCN)
 
Buổi 1: NGHỈ LBTL
Buổi 2: THI TEST 2
18h30

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 20
 
13H30

2) LỚP TAGT

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT KG 10/10  ( T2-T6) Buổi 1: LESSON 17
Buổi 1: LESSON 18
18H30

 

IV. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 24/10(T2-T6)+ KG 28/8(T5-TCN) HỌC T2-T3-T6 Buổi 1: LESSON 12
Buổi 2: LESSON 13
Buổi 2: LESSON 14
 LICH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 8/12/2014 đến 14/12/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG28/10
      (T3-T7)
Buổi 1: HỌC TIẾP SUM
Buổi 2: NGHỈ
18h
IELTS KG 30.11
( T4-TCN)

Buổi 1 EMPHATIC
Buổi 2: Thi Writing ngữ pháp
 
18h
 


 

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
HỌC TIẾP SUM Thứ 3  18H
TUTOR IELTS Thứ 4 6H30
EMPHATIC Thứ 4 18H
THI THỬ IELTS Thứ 7( 15 Đại An) 8H00
THI READING Y/N/NG VỚI FINDING MAIN                          IDEAS Thứ 7 18h00
TUTOR IELTS CN 6H30
GENERATION OF IDEAS
 
CN 18H00

3.LỚP LENA TOEIC

 
LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 3/12/2014 ( T4-T7) Buổi 1: LESSON 3
Buổi 2: LESSON 4
18h30
TOEIC KG 25/10
 + TOEIC KG 6/10 HỌC T2-T6
Buổi 1: LESSON 13
Buổi 2: LESSON 14
18h30
18h30
TOEIC KG 23/9+ TOEIC KG 7/9
(T5-T7)
Buổi 1: THI BÀI 21 TỐI THỨ 5

 

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 26/11(T4-T7)
 
Buổi 1: LESSON 3
Buổi 2: LESSON 4
18H30
TAGT KG 22/11(T3-T7)
 
Buổi 1: LESSON 6
Buổi 2: LESSON 7
18H30
TUTOR TOEIC (CHIỀU CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC 8H30
TOEIC KG 9/10(T5-TCN)
 
Buổi 1: NGHỈ LBTL
Buổi 2: THI TEST 2
18h30

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 19
 
13H30

2) LỚP TAGT

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT KG 10/10  ( T2-T6) Buổi 1: LESSON 17
Buổi 1: LESSON 18
18H30

 

IV. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 24/10(T2-T6)+ KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1: LESSON 10
Buổi 2: LESSON 11
18h30
 


LICH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 1/12/2014 đến 7/12/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 28/10
      (T3-T7)
Buổi 1: THI WRITING TASK 1+ 2 VÀO TỐI THỨ 3
( Bạn nào qua học tiếp vào tối thứ 7ngày 6/12,bạn nào không qua học lại vào t4-tcn bắt đầu từ ngày 17/12)
Buổi 2: MAP+SUM
18h
IELTS KG 30.11        ( T4-TCN)
Buổi 1: RELATIVE CLAUSE
Bạn DOWNLOAD bài line graph ở đây
Buổi 2: ADVERBIAL CLAUSE
 
18h
 


 

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
THI WRITING TASK 1+ 2 Thứ 3  18H
TUTOR IELTS Thứ 4 6H30
RELATIVE CLAUSE Thứ 4 18H
THI THỬ IELTS Thứ 7( 15 Đại An) 8H00
MAP+SUM Thứ 7 18h00
TUTOR IELTS CN 6H30
  ADVERBIAL CLAUSE CN 18H00

3.LỚP LENA TOEIC

 
LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 3/12/2014 ( T4-T7) Buổi 1: LESSON 1
Buổi 2: LESSON 2
 
TOEIC KG 25/10
 + TOEIC KG 6/10 HỌC T2-T6
Buổi 1: LESSON 11
Buổi 2: LESSON 12
18h30
18h30
TOEIC KG 23/9+ TOEIC KG 7/9
(T5-T7)
Buổi 1: THI BÀI 20 TỐI THỨ 5


4, LỚP NGỮ ÂM
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LỚP NGỮ ÂM (T3)
 
18H-19H30
 

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 26/11
(T4-T7)
Buổi 1: LESSON 3
Buổi 2: LESSON 4
 
TAGT KG 22/11
(T3-T7)
Buổi 1: LESSON 4
Buổi 2: LESSON 5
 
TUTOR TOEIC (CHIỀU CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC         8H30
TOEIC KG 9/10
(T5-CN)
Buổi 1: LESSON 15
Buổi 2: LESSON 16
18h30

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 17
 
13H30

2) LỚP TAGT

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT KG 10/10  ( T2-T6) Buổi 1: LESSON 15
Buổi 1: LESSON 16
18H30


 

3) LỚP KHÁM PHÁ BÍ ẨN

LỚP NỘI DUNG GIỜ
KHÁM PHÁ BÍ ẨN BÍ ẨN CUỘC SỐNG 18H30
 

 

IV. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 24/10(T2-T6)+ KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1: THI TEST 1
Buổi 2: LESSON 10
18h30
 

LICH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 24/11/2014 đến 30/11/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 28/10
(T4-TCN)
Buổi 1: Sum1+ Sum 2
Buổi 2: Nghỉ ôn thi vào thứ 3 tuần sau (2/12) writing task 1+2
18h
IELTS KG 30.11 Chủ nhật
Buổi 1: Topic sentence
 
18h
 


2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
THI THỬ IELTS Thứ 3  18H30
TUTOR IELTS Thứ 4 6H30
SUM1+SUM2 Thứ 4 18H
THI THỬ IELTS Thứ 7( 15 Đại An) 8H00
TUTOR IELTS CN 6H30
TOPIC SENTENCE CN 18H00

3.LỚP LENA TOEIC

 
LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 25/10
 + TOEIC KG 6/10 HỌC T2-T6
Buổi 1: THI TEST 1
Buổi 2: LESSON 10
18h30
18h30
TOEIC KG 23/9+ TOEIC KG 7/9 (T5-T7) Buổi 1: LESSON 19
Buổi 2: THI BÀI 20


4, LỚP NGỮ ÂM
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LỚP NGỮ ÂM (T3)
 
18H-19H30
 

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (CHIỀU CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC        8H30
TOEIC KG 6/9
( T3-SCN)
Buổi 1: THI BÀI 21
Buổi 2 : THI TEST 3 KẾT THÚC
      18h30
TOEIC KG 9/10
(T5-CN)
Buổi 1: LESSON 13
Buổi 2: LESSON 14
18h30

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 17
 
13H30

2) LỚP TAGT

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT KG 10/10  ( T2-T6) Buổi 1: LESSON 13
Buổi 1: LESSON 14
18H30


3) LỚP KHÁM PHÁ BÍ ẨN

LỚP NỘI DUNG GIỜ
KHÁM PHÁ BÍ ẨN BÍ ẨN CUỘC SỐNG 18H30
 

 

IV. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 24/10(T2-T6)+ KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1: LESSON 8
Buổi 2: NGHỈ LBTL
18h30
 


LICH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 17/11/2014 đến 23/11/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 28/10
(T4-TCN)
Buổi 1: Generation of ideas + Y-N-NG1
BẠN DOWNLOAD BÀI BAR CHART Ở ĐÂY
BẠN DOWNLOAD BÀI SPEAKING Ở ĐÂY
Buổi 2: Counter +Y-N-NG2
18h
IELTS KG 25.09
(T2-T6)
Buổi 1: NGHỈ
Buổi 2:  NGHỈ
18h
18h

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
THI THỬ IELTS Thứ 3  18h30
Generation of ideas + Y-N-NG1 Thứ 4 18h
THI THỬ IELTS Thứ 7( 15 Đại An) 8H00
 Counter +Y-N-NG2 CN 18H00

3.LỚP LENA TOEIC

 
LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 25/10
 + TOEIC KG 6/10 HỌC T2-T6
Buổi 1: LESSON 8
Buổi 2: NGHỈ LBTL
18h30
18h30
TOEIC KG 23/9+ TOEIC KG 7/9
(T5-TCN)
Buổi 1: LESSON 18
Buổi 2: LESSON 19

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (CHIỀU CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC          8H30
TOEIC KG 6/9
( T3-SCN)
Buổi 1: LESSON 19
Buổi 2 : THI BÀI 20
       18h30
TOEIC KG 9/10
(T5-CN)
Buổi 1: LESSON 11
Buổi 2: LESSON 12
18h30

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 17
 
13H30

2) LỚP TAGT

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT KG 10/10  ( T2-T6) Buổi 1: LESSON 11
Buổi 1: LESSON 12
18H30

IV. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 24/10(T2-T6)+ KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1: LESSON 6
Buổi 2: LESSON 7
18h30
 

LICH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 10/11/2014 đến16/11/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.09
(T2-T6)
Buổi 1: SUM 1+ 2
Buổi 2:  THI FINDING+ SUMMARIZING+ YES-NO-NOTGIVEN
18h
18h

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
SUM 1+ 2 Thứ 2 18h00
TUTOR IELTS Thứ 3  18h00
THI FINDING+ SUMMARIZING+ YES-NO-NOTGIVEN Thứ 6 18h00
THI THỬ IELTS Thứ 7( 15 Đại An) 14h00
 THI TEST 1 Thứ 7  18H00
TUTOR IELTS CN 6H30

3.LỚP LENA TOEIC

 
LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 25/10
 (T4-T7)+ TOEIC KG 6/10
Buổi 1: LESSON 6
Buổi 2: LESSON 7
18h30
18h30
TOEIC KG 23/9+ TOEIC KG 7/9
(T5-TCN)
Buổi 1: NGHỈ LBTL
Buổi 2: THI TEST 2

II. CHI NHÁNH ĐẠI HỌC Y

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 28/10
(T3-T7)
Buổi 1:  THI TEST 1
Bạn DOWNLOAD phần LINE AND BAR ở đây
Buổi 2:  
18h
18h
 

III. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (CHIỀU CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC             8H30
TOEIC KG 6/9
( T3-SCN)
Buổi 1: THI TEST 2
Buổi 2 : LESSON 18
              18h30
TOEIC KG 9/10
(T5-CN)
Buổi 1: THI TEST 1
Buổi 2: LESSON 10
18h30

IV. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 16
 
13H30

2) LỚP TAGT

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT KG 10/10  ( T2-T6) Buổi 1: LESSON 9
Buổi 1: LESSON 10
18H30

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 24/10(T2-T6)+ KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1: LESSON 6
Buổi 2: LESSON 7
18h30
 


LICH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 3/11/2014 đến 9/11/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.09
(T2-T6)
Buổi 1: THI TAST 1,2+ Y-N-NG
Buổi 2:  FINDING 2
 
18h
18h

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
THI TAST 1,2+ Y-N-NG Thứ 2 18h00
Adverbial Clause Thứ 3 (305 KHU GIẢNG ĐƯỜNG HỒ ĐẮC DI ĐH Y) 18h00
FINDING2 Thứ 6 18h00
THI THỬ IELTS Thứ 7( 15 Đại An) 14h00
Emphatic Thứ 7 ( 305 KHU GIẢNG ĐƯỜNG HỒ ĐẮC DI ĐH Y) 18H00
TUTOR IELTS CN 6H30
TUTOR IELTS-W/S/R/L CN 14H30

3.LỚP LENA TOEIC

 
LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 25/10
 (T4-T7)+ TOEIC KG 6/10
Buổi 1: LESSON 4
Buổi 2: LESSON 5
18h30
18h30
TOEIC KG 23/9+ TOEIC KG 7/9
(T5-TCN)
Buổi 1: LESSON 15
Buổi 2: LESSON 16

II. CHI NHÁNH ĐẠI HỌC Y

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 28/10
(T3-T7)
Buổi 1: Adverbial Clause
Buổi 2:   Emphatic
18h
18h
 

III. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (CHIỀU CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC               13h30
TOEIC KG 6/9
( T3-SCN)
Buổi 1: LESSON 16
Buổi 2 : NGHỈ LBTL
              18h30
TOEIC KG 9/10
(T5-CN)
Buổi 1: LESSON 8
Buổi 2: NGHỈ ÔN THI
18h30

IV. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 15
 
13H30

2) LỚP TAGT

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT KG 10/10  ( T2-T6) Buổi 1: LESSON 7
Buổi 1: LESSON 8
18H30

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 24/10(T2-T6)+ KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1: LESSON 4
Buoir 2: LESSON 5
18h30

ỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 3/11/2014 đến 9/11/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.09
(T2-T6)
Buổi 1: THI TAST 1,2+ Y-N-NG
Buổi 2:  FINDING 2
 
18h
18h

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
THI TAST 1,2+ Y-N-NG Thứ 2 18h00
Adverbial Clause Thứ 3 (305 KHU GIẢNG ĐƯỜNG HỒ ĐẮC DI ĐH Y) 18h00
FINDING2 Thứ 6 18h00
THI THỬ IELTS Thứ 7( 15 Đại An) 14h00
Emphatic Thứ 7 ( 305 KHU GIẢNG ĐƯỜNG HỒ ĐẮC DI ĐH Y) 18H00
TUTOR IELTS CN 6H30
TUTOR IELTS-W/S/R/L CN 14H30

3.LỚP LENA TOEIC

 
LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 25/10
 (T4-T7)+ TOEIC KG 6/10
Buổi 1: LESSON 4
Buổi 2: LESSON 5
18h30
18h30
TOEIC KG 23/9+ TOEIC KG 7/9
(T5-TCN)
Buổi 1: LESSON 15
Buổi 2: LESSON 16

II. CHI NHÁNH ĐẠI HỌC Y

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 28/10
(T3-T7)
Buổi 1: Adverbial Clause
Buổi 2:   Emphatic
18h
18h
 

III. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (CHIỀU CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC           13h30
TOEIC KG 6/9
( T3-SCN)
Buổi 1: LESSON 16
Buổi 2 : NGHỈ LBTL
          18h30
TOEIC KG 9/10
(T5-CN)
Buổi 1: LESSON 8
Buổi 2: NGHỈ ÔN THI
     18h30

IV. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 15
 
13H30

2) LỚP TAGT

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT KG 10/10  ( T2-T6) Buổi 1: LESSON 7
Buổi 1: LESSON 8
18H30

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 24/10(T2-T6)+ KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1: LESSON 4
Buoir 2: LESSON 5
18h30

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 27/10/2014 đến 2/11/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.09
(T2-T6)
Buổi 1: FINDING1
Buổi 2: THI SPEAKING (7H-15H) Ở 15 ĐẠI AN VÀO THỨ 4
Buổi : 3 NGHỈ ÔN THI (THỨ 6)
18h
18h

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
FINDING1 Thứ 2 18h00
TOPIC SENTENCE Thứ 3 (305 KHU GIẢNG ĐƯỜNG HỒ ĐẮC DI ĐH Y) 18h00
FINDING2 Thứ 6 18h00
THI THỬ IELTS Thứ 7( 15 Đại An) 8h00
RELATIVE CLAUSE Thứ 7 ( 305 KHU GIẢNG ĐƯỜNG HỒ ĐẮC DI ĐH Y) 18H00
TUTOR IELTS CN 6H30
TUTOR IELTS-W/S/R/L CN 14H30

3.LỚP LENA TOEIC

 
LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 25/10
 (T4-T7)
Buổi 1: LESSON 2
Buổi 2: LESSON 3
18h30
18h30
TOEIC KG 06/10
(T2-T6)
Buổi 1: THI Ở 15 ĐẠI AN
Buổi 2: THI KHÔNG QUA HỌC LẠI BÀI 2 VỚI LỚP T4-T7 KG 25.10 BẮT ĐẦU NGÀY 29.10 THỨ 4
Buổi 3: LESSON 3 THỨ 7
18H30
TOEIC KG 23/9+ TOEIC KG 7/9
(T5-TCN)
Buổi 1: LESSON 13
Buổi 2: LESSON 14

II. CHI NHÁNH ĐẠI HỌC Y

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 28/10
(T3-T7)
Buổi 1: TOPIC SENTENCE
Buổi 2: RELATIVE CLAUSE
 
18h
18h
 

III. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (CHIỀU CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC               13h30
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : THI TEST 3 KẾT THÚC               18H30
TOEIC KG 6/9
( T3-SCN)
Buổi 1: LESSON 14
Buổi 2 : LESSON 15
              18h30
TOEIC KG 9/10
(T5-CN)
Buổi 1: LESSON 7
Buổi 2: LESSON 8
18h30

IV. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 06/10
(T2-T6)
Buổi 1: THI
KHÔNG QUA CHUYỂN SANG T4-T7 BẮT ĐẦU THỨ 4 NGÀY 29.10 HỌC 32 TRẦN PHÚ
18h30

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 14
 
13H30

3) LỚP TAGT

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT KG 10/10  ( T2-T6) Buổi 1: LESSON 5
Buổi 1: LESSON 6
18H30

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 24/10(T2-T6) Buổi 1: LESSON 2
Buoir 2: LESSON 3
18h30
TOEIC KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1 : NGHỈ LBTL2
Buổi 2 : THI TEST 2
18H30

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 20/10/2014 đến 26/10/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.09
(T2-T6)
Buổi 1: Y,N,NG1
Buổi 2: Y,N,NG2
18h
18h

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
Y,N,NG1 Thứ 2 18h00
THI THỬ IELTS Thứ 3( 32 Trần Phú) 18h30
 Y,N,NG2 Thứ 6 18h00
THI THỬ IELTS Thứ 7( 15 Đại An) 8h00
TUTOR IELTS CN 6H30
TUTOR IELTS-W/S/R/L CN 14h00

 

 

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (CHIỀU CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC               13h30
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : THI BÀI 20
Buổi 2 : THI BÀI 21
              18H30
TOEIC KG 6/9
( T3-SCN)
Buổi 1: LESSON 12
Buổi 2 : LESSON 13
              18h30
TOEIC KG 9/10
(T5-CN)
Buổi 1: LESSON 5
Buổi 2: LESSON 6
18h30

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
LỚPTOEIC KG 25/10           (T4-T7) Buổi 1: LESSON 1( Học tại 32 Trần Phú) 18h30
TOEIC KG 06/10
(T2-T6)
Buổi 1: LESSON 3
Buổi 2: LESSON 4
18h30
TOEIC KG 23/09
(T3-SCN)
Buổi 1 : LESSON 10
Buổi 2 : LESSON 11(Chuyển sang học lớp T5-TCN) Ở 32 Trần Phú
18h30
8H00
TOEIC KG 7/09
(T5-TCN)
Buổi 1 : LESSON 11 Học 32 Trần Phú
Buổi 2 : LESSON 12 Học ở 32 Trần Phú
18h30 
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: THI BÀI 21 VÀO TỐI THỨ 4 TẠI 32 TRẦN PHÚ
Buổi 2: THI TEST 3 VÀO TỐI CHỦ NHẬT TẠI 15 ĐẠI AN
18h30 
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: THI BÀI 21 TẠI 32 TRẦN PHÚ
Buổi 2: THI TEST 3 TẠI 15 ĐẠI AN VÀO TỐI CHỦ NHẬT
18h30 

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 13
 
13H30

3) LỚP TAGT

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT KG 10/10  ( T2-T6) Buổi 1: LESSON 3
Buổi 1: LESSON 4
18H30

IV. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 24/10(T2-T6) Buổi 1( Thứ 6) : LESSON 1 18h30
TOEIC KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1 : LESSON 16(Chuyển sang học tối thứ 7)
Buổi 2 : NGHỈ LBTL1
18h30LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 13/10/2014 đến 19/10/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 27.8
(T4-T7)
GỘP VÀO LỚP T2-T6
 
 
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1:  READING+ WRITING
BUỔI 2 : THI READING(VÀO TỐI T7)
18H00
IELTS KG 25.09
(T2-T6)
Buổi 1: THI WRITING (VÀO TỐI T3)
BẠN DOWNLOAD BÀI LINE BAR Ở ĐÂY
Buổi 2: COUNTER
18h30
18h00

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
READING+ WRITING Thứ 2 18h00
THI WRITING Thứ 3 18h30
COUNTER Thứ 6 18h00
THI THỬ IELTS Thứ 7 8h00
THI READING Thứ 7 18h00
TUTOR IELTS CN 6H00
TUTOR IELTS-W/S/R/L CN 16h00

 

 

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (CHIỀU CHU NHAT) Buổi 1 : TUTOR TOEIC               13h30
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : LESSON 18
Buổi 2 : LESSON 19
              18H30
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1 : THI BÀI 21
Buổi 2 : THI TEST 3 KẾT THÚC
                18H30
TOEIC KG 6/9
( T3-T7)
Buổi 1: LESSON 10
Buổi 2 : LESSON 11
              18h30
TOEIC KG 9/10
(T5-CN)
Buổi 1: LESSON 3
Buổi 2: LESSON 4
18h30

III. Chi nhánh 15 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 06/10
(T2-T6)
Buổi 1: LESSON 2
Buổi 2: Nghỉ
18h30
TOEIC KG 23/09
(T3-SCN)
Buổi 1 : Bài 7
Buổi 2 : Bài 8
18h30
8H00
TOEIC KG 7/09
(T5-TCN)
Buổi 1 : THI TEST 1
Buổi 2 : LESSON 10
18h30 
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: LESSON 19
Buổi 2: THI BÀI 20
18h30 
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: LESSON 19
Buổi 2: THI BÀI 20
18h30 

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 12
 
13H30

3) LỚP TAGT

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TAGT KG 10/10  ( T2-T6) Buổi 1: BÀI NGHỈ
Buổi 1: LESSON 2
18H30

IV. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/8(T5-TCN) Buổi 1 : LESSION 14
Buổi 2 : LESSION 15
18h30
TOEIC KG 19/7(T4-T7) Buổi 1: THI BÀI 21
BUỔI 2: TEST 3 KẾT THÚC
18H30
 

 


Cựu học viên của chúng tôi
PHÙNG THỦY TIÊN IELTS 7.5 Chi tiết >
Những con số nổi bật tại LENA Culture Center

Hỗ trợ trực tuyến
IELTS TOEIC
TOEFL OTHERS
Có thể bạn quan tâm
Lịch khai giảng khóa mới
ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG TIẾNG ANH
TƯ VẤN DU HỌC VỚI MS LENA
IELTS
TOEFL
TOEIC
dang-ky-nhan-tl-hoc-ta
youtube
dad
follow-us-on-facebook
Các chi nhánh
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • lena-dai-an
  • lena-168-lang
  • lena-dai-an
  • lena-hcm
Trụ sở chính : 

15 ĐẠI AN- VĂN QUÁN- HÀ NỘI.


( CẠNH TRƯỜNG HỌC VIỆN AN NINH )

Email : lenadangky@gmail.com

Website: www.phamnguyenlena.org – www.seamapeducation.org

Copyright © 2012 Seamap Corporation. All rights reserved