Trang chủ / Góc học viên / Lịch học / Lich học hàng tuần các lớp

LỊCH HỌC HÀNG TUẦN CÁC LỚP TẠI LENA CULTURE CENTER

Lich học hàng tuần các lớp

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 18/08/2014 đến 24/08/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1: GENERATION OF IDEAS
BUỔI 2 : COUNTER
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: SPEAKING
Buổi 2: SUMMARIZING1+BARCHART
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1:MCQ + SPEAKING
Buổi 2: THI SPEAKING
18h00

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
GENERATION OF IDEAS Thứ 2 18h00
Tutor W/R/L + SPEAKING Thứ 3 17h00
MCQ + SPEAKING Thứ 4 18h00
 Tutor W/R/L Thứ 5 7h00
FINDING2+PROCESS Thứ 5 18h00
COUNTER Thứ 6 18h00
THI SPEAKING Thứ 7 18h00
SUMMARIZING1+BARCHART CN 18h0

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (T7) Buổi 1 : Bài3                        18H30
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : Bài 5
Buổi 2 : Bài 6
                       18H30
    TOEIC KG 28/07
          (T2-T6)
Buổi 1 : BÀI 7
Buổi 2 : BÀI 8
                      18H30      
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: BÀI 17
Buổi 2: BÀI 18
 
 18H30         
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 9
Buổi 2: Bài 10
18h30
8h30
 

III. Chi nhánh 36-38 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 7
Buổi 2: Bài 8
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)

Buổi 1: Thi bài 20
Buổi 2: Thi bài 21
 
18h30 THI TẠI 38 ĐẠI AN
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: Bài 5
Buổi 2: Bài 6
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 22/06
(T5-TCN)
Buổi 1:  BÀI 16
Buổi 2:  BÀI 17
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 5
 
13h30

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
BÀI  17h30 HỌC Ở 32 TRẦN PHÚ
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: NGHỈ LÀM BTL2

BUỔI 2: THI TEST 1 
18h30


LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 11/08/2014 đến 17/08/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1: NGHỈ ÔN TẬP
BUỔI 2 : THI TEST 1
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: FINDING1+BARCHART
Buổi 2: THI Y-N-NG +NGHE
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1: SPEAKING
Buổi 2: Thi SUM + MAP
18h00

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
Tutor W/R/L Thứ 2 18h00
Tutor W/R/L + SPEAKING Thứ 3 17h00
SPEAKING Thứ 4 18h00
 Tutor W/R/L Thứ 5 7h00
THI Thứ 5 18h00
GENERATION Thứ 6 18h00
MCQ + SPEAKING Thứ 7 18h00
FINDING2_PROCESS CN 18h0

II. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TUTOR TOEIC (T7) Buổi 1 : Bài 2                        18H30
TOEIC KG 06/08
( T4-T7)
Buổi 1 : Bài 3
Buổi 2 : Bài 4
                       18H30
    TOEIC KG 28/07
          (T2-T6)
Buổi 1 : BÀI 5
Buổi 2 : BÀI 6
                      18H30      
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: BÀI 15
Buổi 2: BÀI 16
 
 18H30         
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 9
Buổi 2: Bài 10
18h30
8h30
 

III. Chi nhánh 36-38 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 5
Buổi 2: Bài 6
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)

Buổi 1: Bài 19
Buổi 2: Thi bài 20
 
18h30 HỌC TẠI 15 ĐẠI AN
TOEIC KG 6/08 
(T4-T7)
Buổi 1: Bài 3
Buổi 2: Bài 4
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 22/06
(T5-TCN)
Buổi 1:  BÀI 14
Buổi 2:  BÀI 15
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 4
 
13h30

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
BÀI  17h30 HỌC Ở 32 TRẦN PHÚ
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: Bài 8

BUỔI 2: BÀI 9 
18h30
 


LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 28/07/2014 đến 03/08/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1: RELATIVE CLAUSE
Bài Nghe bạn DOWNLOAD ở đây
BUỔI 2 : ADVERBIAL CLAUSE
18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: THI WRITING
Buổi 2:  Y,N,NG1
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1: NGHỈ HỌC KỲ
Buổi 2: NGHỈ HỌC KỲ
 
18h00
IELTS KG 28.4
( THỨ 4 )
     
Buổi 1: THI SPEAKING LÚC 7H00
            THI SPEAKING LÚC 18H00
7H00
18H00

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
RELATIVE CLAUSE Thứ 2 18h00
Tutor W/R/L Thứ 3 17h00
 THI WRITING Thứ 5 18h00
ADVERBIAL CLAUSE Thứ 6 18h00
SPEAKING (36 Đại An) CN 14h00
Y,N,NG CN 18h00
 

II. CHI NHÁNH 168 LÁNG

 
LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 22/06
(T5-TCN)
Buổi 1:  BÀI 10
Buổi 2:  BÀI 11
18H30
18H30
TOEIC KG 7/5
(T4-T7)
Buổi 1: BÀI 19
Buổi 2: BÀI 20 THI 
18H30

 


III. Chi nhánh đại học nông nghiệp


 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
    TOEIC KG 28/07
          (T2-T6)
Buổi 1 : BÀI 1
Buổi 2 : BÀI 2
           18H30
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: BÀI 11
Buổi 2: BÀI 12
 
           18H30
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 6
Buổi 2: Bài 7
18h30
8h30
 

V. Chi nhánh 36-38 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 28/07
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 1
Buổi 2: Bài 2
18h30 HỌC TẠI 36 ĐẠI AN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)

Buổi 1: Bài 15
Buổi 2: Bài 16
 
18h30 HỌC TẠI 38 ĐẠI AN
   

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(CCN)
Buổi 1: Bài 2
 
13h30

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
( TỐI THỨ 3 )
 
BÀI 10 17h30
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: Bài 4
BUỔI 2: BÀI 5 
18h00
 

 

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 21/07/2014 đến 27/07/2014

I. CHI NHÁNH 32 TRẦN PHÚ

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 25.7
(T2-T6)
BUỔI 1: TOPIC SENTENCE 18H00
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: COUNTER ARGUMENT
Buổi 2: NGHỈ
bạn DOWNLOAD topic viết outline ở đây
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1: FINDING 2 + PROCESS
Buổi 2: THI FINDING +LINE
 
18h00
IELTS KG 28.4
   (T2-T6)   
Buổi 1: MATCHING+ THI SPEAKING 18h00

2. LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
Tutor W/R/L/S  ( 36 Đại An) Thứ 2 7h00
MATCHING+ THI SPEAKING Thứ 2 18h00
FINDING 2+PROCESS Thứ 4 18h00
Tutor W/R/L/S (36 Đại An) Thứ 5 7h00
COUNTER ARGUMENT Thứ 5 18h00
Thi thử hàng tuần (36 Đại An) Thứ 7 7h00
THI FINDING+LINE Thứ 7 18h00
Tutor W/R/L/S  (36 Đại An) CN 7h00
SPEAKING (36 Đại An) Nghỉ 14h00
TEST 2 CN 18h00
 

II. CHI NHÁNH 168 LÁNG

 
LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 22/06
(T5-CN)
Buổi 1: NGHỈ
Buổi 2: BÀI 9: TEST
18H30
8H30
TOEIC KG 7/5
(T4-T7)
Buổi 1: BÀI 18
Buổi 2: BÀI 19 :TEST 2
18H30

 

III. Chi nhánh Học Viện Tài Chính

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 17/5
(T4-T7)
Buổi 1: Bài 21: THI
Bạn DOWNLOAD bài nghe tại đây
Buổi 2: Bài 22 : THI KẾT THÚC
18h30
18h30

IV. Chi nhánh đại học nông nghiệp

 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: TEST 1
Buổi 2: BÀI 10
 
 
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 4
Buổi 2: Bài 5
18h30
8h30
 

V. Chi nhánh 36-38 Đại An:

1, LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 13
Buổi 2: Bài 14
18h30
 

 
 
   

2, LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(T5-CCN)
Buổi 1: Bài 2
BUỔI 2: BÀI 3
13h30

3) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
Ban DOWNLOAD file nghe o day
BÀI 9 13h30 thứ 7
 

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: Bài 2
BUỔI 2: BÀI 3 
18h00

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 14/07/2014 đến 20/07/2014

I. CHI Nhánh 32 Trần Phú

1) LỚP LENA IELTS
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: HỌC BÌNH THƯỜNG
Buổi 2: THI TEST 1
Ca 1: 14h00 32 Trần Phú
Ca 2: 18h00 32 Trần phú

Các bạn DOWNLOAD Assigment 2 ở đây
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1: FINDING 1 + BARCHART
các bạn DOWNLOAD file nghe ở đây, track 2
Buổi 2: Thi Y, N, NG+Line
18h00
IELTS KG 28.4
   (T2-T6)   
Buổi 1: THI SUM/ BARCHART/PROCESS 
Buổi 2: NGHỈ ÔN THI SPEAKING
18h00

2) LỚP LENA IELTS CẤP TỐC
 

LỚP THỨ GIỜ
Tutor W/R/L/S   Thứ 2 7h00
THI SUM/ BARCHART + HỌC MATCH Thứ 2 18h00
Y,N,NG 2 + BARCHART Thứ 4 18h00
Tutor W/R/L/S   Thứ 5 7h00
TEST WRITING Thứ 5 18h00
Thi thử + Tutor Reading/Listening Thứ 7 8h00
Tutor W/R/L/S   CN 7h00
SPEAKING CN 14h00
GENERATION OF IDEA CN 18h00

 
3)LỚP LENA TOEIC

 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
TOEIC KG 22/06
(T5-CN)
Buổi 1: Bài 8 + BTL
Bạn DOWNLOAD BTVN ở đây
Buổi 2: Nghỉ làm BTL
18h30
TOEIC KG 7/5
(T4-T7)
Buổi 1: Nghỉ làm BTL
Buổi 2: Nghỉ làm BTL
 


4) LỚP LENA LTĐH
 

LỚP NỘI DUNG GIỜ
LTĐH KG 20/7 
(T5-CCN)
Buổi 1: Bài 1 13h30

5) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
Ban DOWNLOAD file nghe o day
BÀI 8 13h30 thứ 7

 

II. Chi nhánh Học Viện Tài Chính

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 17/5
(T4-T7)
Buổi 1: Bài 19 
Buổi 2: Bài 20 : Thi
18h30
18h30

III. Chi nhánh đại học nông nghiệp

 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: Nghỉ làm BTL
Bạn DOWNLOAD yêu cầu BTVN ở đây
Buổi 2: Nghỉ làm BTL
 
 
TOEIC KG 14/04
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 21 : THI
Buổi 2: Bài 22: THI KẾT THÚC
18h30
18h30
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 4
Buổi 2: Bài 5
18h30
8h30
 

IV. Chi nhánh Đại An:

 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 11
Buổi 2: Bài 12
18h30
TOEIC KG 10/4
(T5-T7)

Buổi 1: Bài 22: THI KẾT THÚC
 
18h30
   

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 19/7(T4-T7)

Buổi 1: Bài 1 
18h00

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 07/07/2014 đến 13/07/2014


I. CHI NHÁNH 168 LÁNG
1) LỚP LENA IELTS:

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 24.06
(T5-CN)
Buổi 1: Present 
Bạn DOWNLOAD BTVN phần nghe tại đây
Buổi 2: Emphatic
Bạn DOWNLOAD BTVN assignment 1 tại đây
18h00
18h00
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1: Y,N, NG2+Line Graph
Bạn DOWNLOAD BTVN phần nghe tại đây
Buổi 2: Speaking (HỌC SPEAKING TỐI MAI CHỈ VÀO BUỔI TỐI KHÔNG HỌC BUỔI SÁNG- SÁNG MAI CÔ LENA TỔ CHỨC THI THỬ CHO TUTOR IELTS)
18h00
18h00
IELTS KG 28.4
   (T2-T6)    
Buổi 1: Sum 2 + MCQ
Buổi 2: Speaking section 3(gộp với lớp 17.4)
18h00
18h00 

2) LỚP LENA IELTS CẤP TỐC 5 TUẦN

LỚP  THỨ THỜI GIAN
Tutor W/R/L/S                Thứ 2 : NGHỈ 07h00
SUM+CAUSE AND EFFECT             Thứ 2 18h00
Tutor W/R/L/S             Thứ 4 07h00
Y,N,NG2+ LINE GRAPH             Thứ 4 18h00
Tutor W/R/L/S             Thứ 5 07h00
PRESENT             Thứ 5 07h00
Speaking             Thứ 6 18h00
Tutor Reading + Listening             Thứ 7 08h00
Speaking             Thứ 7 18h00
Tutor W/R/L/S             CN 07h00
Tutor Speaking              CN 14h00
Emphatic CN 18h00

3) LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 22/06
(T5-CN)
     Buổi 1: Bài 6
     Bạn DOWNLOAD  BTVN Bài 5 ở đây
     Buổi 2: Bài 7
18h30

08h30
TOEIC KG 7/5
(T4-T7)
     Buổi 1: BÀI 15
     Bạn DOWNLOAD key Bài 14
     Buổi 2: BÀI 16
18h30


4) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN

WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
BÀI 7 13h30 thứ 7

5) Lớp LTĐH

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
LTĐH KG 05/03
 


 

II. Chi nhánh Học Viện Tài Chính

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 17/5
(T4-T7-CN)
Buổi 1: Bài 17: TEST 2
Bạn DOWNLOAD key bài 16       
Buổi 2: Bài 18

18h30
18h30


III. Chi nhánh đại học nông nghiệp

 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: Bài 8
Bạn DOWNLOAD  key Bài 7 ở đây
Buổi 2: Nghỉ làm BTL
 
18h30 
TOEIC KG 14/04
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 19
Bạn DOWNLOAD key bài 18
Buổi 2: Bài 20
 
18h30
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 4
Buổi 2: Bài 5
18h30
8h30

IV. Chi nhánh Đại An:

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)
Buổi 1: TEST 1
Bạn DOWNLOAD key bài 8 ở đây
Buổi 2: Bài 10
18h30
TOEIC KG 10/4
(T5-T7)
Buổi 1: Bài 20:thi
Bạn Download key bài 18 ở đây
Buổi 2: Bài 21: Thi
 
18h30
     

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
 
 

 

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 30/06/2014 đến 06/07/2014

I. CHI NHÁNH 168 LÁNG
1) LỚP LENA IELTS:

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 31.5
(T4-T7)
Buổi 1: Y,N, NG1
Buổi 2: Thi Writing
( ko qua học với lớp KG 24.06)
18h00
18h00
IELTS KG 28.4
   (T2-T6)    
Buổi 1: Thi Finding 2+Line
( ko qua học với lớp KG 31.05)
Buổi 2: Speaking section 3
18h00

18h00 
IELTS KG 17.4
(T5-CN)
Buổi 1: Thứ 6: Speaking section 3
 
18h00
18h00
IELTS KG 24.6
(T5-CN)
Buổi 1: Thứ 3: Relative Clause
Buổi 2: CN:  Adverbial Clause
18h00
 

2) LỚP LENA IELTS CẤP TỐC 5 TUẦN

LỚP  THỨ THỜI GIAN
Tutor W/R/L/S                Thứ 2   07h00
Thi Finding 2+Line             Thứ 2 18h00
Relative Clause             Thứ 3 18h00
Y,N,NG1             Thứ 4 18h00
Tutor W/R/L/S+ Thi Thử             Thứ 5 07h00
Speaking             Thứ 6 18h00
Tutor Reading + Listening             Thứ 7 08h00
Thi Writing             Thứ 7 18h00
Tutor W/R/L/S              NGHỈ 07h00
Tutor Speaking              CN 14h00

3) LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 22/06
(T5-CN)
     Buổi 1: Bài 4
     Bạn Download  BTVN Bài 4 ở đây
     Buổi 2: Bài 5
18h30

08h30
TOEIC KG 7/5
(T4-T7)
     Buổi 1: BÀI 13
     Bạn Download key Bài 12
     Buổi 2: BÀI 14
18h30


4) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN

WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
BÀI 6 13h30 thứ 7

5) Lớp LTĐH

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
LTĐH KG 05/03
 


 

II. Chi nhánh Học Viện Tài Chính

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 17/5
(T4-T7-CN)
Buổi 1: Bài 15
Bạn Download key bài 13         
Buổi 2: Bài 16

18h30
18h30


III. Chi nhánh đại học nông nghiệp

 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: Bài 6
Bạn Download key Bài 5 ở đây
Buổi 2: Bài 7
 
18h30 
TOEIC KG 14/04
(T2-T6)
Buổi 1: Thi
Buổi 2: Bài 18
Bạn download key bài 16 ở đây
18h30
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Nghỉ
Buổi 2: Bài 3
18h30
8h30

IV. Chi nhánh Đại An:

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 7
Bạn Download key bài 6 ở đây
Buổi 2: Bài 8
18h30
TOEIC KG 10/4
(T5-T7)
Buổi 1: Bài 19
Bạn Download key bài 18 ở đây
Buổi 2: Bài 20: Thi
 
18h30
     

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 03/04
(T3 - T5 - CN)

Buổi 1: Thứ 5:TEST 3 KẾT THÚC 
18h30

 

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 23/06/2014 đến 29/06/2014

I. CHI NHÁNH 168 LÁNG
1) LỚP LENA IELTS:

LỚP NỘI DUNG GIỜ
IELTS KG 31/5
(T4-T7)
Buổi 1: TEST 1
Buổi 2: COUNTER ARGUMENT
18h00
18h00
IELTS KG 28/04
(T2-T6)
Buổi 1: THI Y,N,NG+SPEAKING
Buổi 2: FINDING 2+MAP
18h00
18h00 
IELTS KG 17/04
(T5-CN)
Buổi 1: THI LINE+HỌC MAP+MCQ+PROCESS
Buổi 2: THI FINDING 2+ SPEAKING
18h00
18h00
IELTS KG 24.06 Buổi 1: TOPIC SENTENCE 18h00

2) LỚP LENA IELTS CẤP TỐC 5 TUẦN

LỚP  THỨ THỜI GIAN
Tutor W/R/L/S                Thứ 2   07h00
Thi Y,N, NG+Speaking             Thứ 2 18h00
TOPIC SENTENCE             Thứ 3 18h00
TEST 1             Thứ 4 18h00
Tutor W/R/L/S+ Thi Thử             Thứ 5 07h00
Thi Line+ Map/MCQ/Process             Thứ 5 18h00
FINDING 2+ MAP             Thứ 6 18h00
Tutor Reading + Listening             Thứ 7 08h00
COUNTER Thứ 7 18h00
Tutor W/R/L/S              CN 07h00
Tutor Speaking              Nghỉ 14h00
Thi Finding 2+Speaking              CN 18h00

3) LỚP LENA TOEIC

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 22/06
(T5-CN)
     Buổi 1: Bài 2
     Bạn DOWNLOAD BTVN Bài 1 ở đây
     Buổi 2: Bài 3
18h30

08h30
TOEIC KG 7/5
(T4-T7)
     Buổi 1: BÀI 11
     Bạn DOWNLOAD key Bài 10
     Buổi 2: BÀI 12
18h30
TOEIC KG 28/3
(T2-T6)
    Buổi 1: Bài 22: TEST 3 KẾT THÚC 18h30


4) LỚP BỔ TRỢ :WRITING / LISTENING +  TỪ VỰNG
 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN

WRITING / LISTENING + TỪ VỰNG 
BÀI 5 13h30 thứ 7

5) Lớp LTĐH

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
LTĐH KG 05/03
Buổi 1: LTĐH - Tutor

Buổi 2: LTĐH - Tutor

Buổi 3: LTĐH - Tutor
Thứ 3 (7h00)


 

II. Chi nhánh Học Viện Tài Chính

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 17/5
(T4-T7)
     Buổi 1: Bài 12
Bạn DOWNLOAD key bài 11         
Buổi 2: Bài 13   

18h30
18h30
TOEIC KG 21/3
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 21: THI 
Buổi 2: Bài 22: TEST 3 KẾT THÚC  

18h30
18h30
BỔ TRỢ SREAKING
CHO CỰU HỌC VIÊN
BÀI 6
18h30 Thứ 5


III. Chi nhánh đại học nông nghiệp

 

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 15/06
(T5-TCN)
Buổi 1: Bài 4
Bạn DOWNLOAD key bài 3
Buổi 2: Bài 5
Bạn DOWNLOAD key bài 4
18h30 
TOEIC KG 14/04
(T2-T6)
Buổi 1: Nghỉ
Buổi 2: Nghỉ
 
TAGT KG 25.06
(T4-SCN)
Buổi 1: Bài 1
Buổi 2: Bài 2
18h30
8h30

IV. Chi nhánh Đại An:

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 9/06
(T2-T6)
Buổi 1: Bài 5
Bạn DOWNLOAD key bài 4
Buổi 2: Bài 6
18h30
TOEIC KG 10/4
(T5-T7)
Buổi 1: TEST 2
Buổi 2: Bài 18
Bạn DOWNLOAD key Bài 16
18h30
     

V. Chi nhánh Đại học Công Nghiệp

LỚP NỘI DUNG THỜI GIAN
TOEIC KG 03/04
(T3 - T5 - CN)

Buổi 1: TAGT Bài 10

Buổi 2: Bài 18
Bạn DOWNLOAD key bài 16

Buổi 3: Bài 20: THI
18h30

 

 

 Trang: 1/2    1  2 
Cựu học viên của chúng tôi
Phạm Thị Cẩm Vân - 8.0 IELTS Chi tiết >
Những con số nổi bật tại LENA Culture Center

Hỗ trợ trực tuyến
IELTS TOEIC
TOEFL OTHERS
Có thể bạn quan tâm
Lịch khai giảng khóa mới
ĐĂNG KÝ HỌC BỔNG TIẾNG ANH
TƯ VẤN DU HỌC VỚI MS LENA
IELTS
TOEFL
TOEIC
dang-ky-nhan-tl-hoc-ta
youtube
dad
follow-us-on-facebook
Các chi nhánh
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • hoi-so-chinh-168-lang
  • lena-dai-an
  • lena-168-lang
  • lena-dai-an
  • lena-hcm
Trụ sở chính : 

15 ĐẠI AN- VĂN QUÁN- HÀ NỘI.


( CẠNH TRƯỜNG HỌC VIỆN AN NINH )

Email : lenadangky@gmail.com

Website: www.phamnguyenlena.org – www.seamapeducation.org

Copyright © 2012 Seamap Corporation. All rights reserved